קריאה קדושה

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר

מצב בני התורה עמלי התורה בארץ הקודש, הינו קשה מנשוא. מתחת לפני השטח אנו עדים לתופעה חדשה שלא הייתה מעולם, אברכים לומדי תורה תלמידי חכמים ממש, מכל חוגי עולם הישיבות ובמיוחד בני התורה הספרדים היקרים מפז, נמצאים במצב של חוסר כול בעטיה של גזירת הדיור הקשה כשהם חוסכים מפת לחמם ממש כדי לשלם דמי שכירות ומשכנתאות עבור ילדיהם.

לאוזנינו הגיעו עובדות מסמרות שיער על משפחות שחולקים ונותנים פת לחם במשורה, ועושים חשבון על כל הוצאה קלה שבקלות כדי לעמוד בנטל התשלומים.

לאור זאת, נזעקנו לצאת ולקרוא לבוא לעזרת מצר, במיוחד לקראת חג הפסח הקרב ובא שההוצאות רבו מאד וכשל כוח הסבל באין יכולת לעמוד בתשלום צרכי החג הבסיסיים והבושה והכלימה תכסה פניהם.

לא תהא זאת בישראל שבני תורה תלמידי חכמים יבושו ויחפרו וימוט משען לחמם!

 

לאור כאבם של מרנן ורבנן  זקני העדה שליט"א, ובראשם מרן ראש הישיבה רשכבה"ג אביהם של בני התורה רבי אהרן יהודה ליב שטינמן שליט"א, ומרן שר התורה קודש הקדשים רבי חיים קניבסקי שליט"א, אשר מצוקת בני התורה על כותלי לבם ועושים ימים ולילות להקל מעליהם המשא אבל אין הקומץ משביע את יוקר החיים וקושי הדיורין, נטל על עצמו נאמנם המשגיח הגאון הצדיק רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א לעמוד בראש מגבית החירום "קמחא דפסחא" כשכל אשר ייעשה יהא על ידו ועל פיו יישק כל דבר.

ידי בני התורה שלוחה אליכם באמצעות גבאי קופת "עמלי תורה" בארץ הקודש.

ובזכות החזקה בעץ החיים של לומדי התורה בארץ הקודש תזכו אתם וביתכם לבריאות גופא ונהורא מעליא זרעא חיא וקיימא די לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא.